Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? Boogaard J, van der Steen J, de Boer A, van Groenou M. In de literatuur over palliatieve zorg wordt weinig aandacht besteed aan de positieve en negatieve aspecten voor mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen met dementie lopen niet alleen kans op een hoge belasting qua zorg, maar ook op weinig positieve ervaringen bij de zorg in de laatste levensfase. Boogaard, et al (2019)
Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, van Teunenbroek C, Kollen B, Reitsma M, Gerritsen D, Smalbrugge M, Zuidema S In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen. Groot Kormelinck, et al. (2019)
Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Maessen K, van Vught A, Gerritsen D, Lovink M, Vermeulen H, Persoon A Dit artikel beschrijft het werkproces en de resultaten van de vertaling, aanpassing en validering van de EBPAS en EBPQ naar Nederlandstalige meetinstrumenten voor verzorgenden en mbo-verpleegkundigen. Maessen K, et al (2019)
Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd UNICITY In deze kennisbundel vind je informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren en verbeteren. Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd
The association between specific activity components and depression in nursing home residents: the importance of the social component Knippenberg I, Reijnders J, Gerritsen D, Leontjevas R In dit onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen specifieke componenten van activiteiten (fysiek, creatief, sociaal, cognitief en muzikaal) en depressie bij verpleeghuisbewoners. Het onderzoek laat zien dat vooral de sociale component binnen een activiteit veel lijkt te kunnen verklaren in de mogelijke effecten van activiteiten op de stemming bij deze doelgroep. Knippenberg, et al (2019)
Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes Lovink M, van Vught A, Persoon A, Koopmans R, Laurant M, Schoonhoven L Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen. Lovink, et al. (2019)
Implementing a multidisciplinary psychotropic medication review among nursing home residents with dementia ... Gerritsen D, de Vries E, Smalbrugge M, Smeets C, van der Spek K, Zuidema S, Koopmans R Gerritsen, et al. (2019)
Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan. Tijsen L, et al. (2019)
The course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in primary care. Borsje P, Lucassen P, Bor H, Wetzels R, Pot A, Koopmans R. Mensen met dementie ontwikkelen vaak neuropsychiatrische symptomen (NPS) in de loop van hun ziekte. Tijdig diagnosticeren van deze klachten vergemakkelijkt de zorg hiervoor. Het is daarom belangrijk dat huisartsen actief letten op NPS wanneer zij deze patiënten bezoeken of contact hebben met hun mantelzorgers. Borsje, et al. (2019)
Nursing home residents with mental and physical multimorbidity Anne van den Brink In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Anne vd Brink heeft met de MAPPING-studie kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van de bewoners in kaart gebracht. Anne vd Brink Proefschrift Anne vd Brink Schijndissertatie
Effects of a Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms and Psychotropic Drug Use .... Appelhof B, Bakker C, de Vugt M, van Duinen J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Teerenstra S, Verhey F, Zuidema S, Koopmans R De effecten van de interventie BEYOND-II worden in dit artikel besproken. Dit gaat over de effecten op neuropsychiatrische symptomen, vooral agitatie en agressie, en het gebruik van psychofarmaca bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Appelhof, et al. (2019)
Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Appelhof B, Bakker C, de Vugt M, van Duinen- van de IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Teerenstra S, Verhey F, Zuidema S, Koopmans R Dit onderzoek meet het effect van een multidisciplinaire aanpak op psychofarmaca gebruik en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten doen vermoeden dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt in de gespecialiseerde zorg voor deze groep. Appelhof, et al. (2019) - BEYOND-II Studie
Dementia related problems in primary care of greatest concern Petra Borsje De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Voor huisartsen is het belangrijk dat er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca binnen de huisartspraktijk.. Petra Borsje Proefschrift
Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes... Lovink M, Laurant M, van Vught A, Maassen I, Schoonhoven L, Persoon A, Koopmans R Dit artikel beschrijft een studie naar de haalbaarheid van het vervangen van de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis door nurse practitioners, physician assistants of verpleegkundigen. Lovink, et al. (2019)
Differences in neuropsychiatric symptoms between nursing home residents with young-onset dementia and late-onset dementia Appelhof B, Bakker C, van Duinen-van den IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Verhey F, de Vugt M, Zuidema S, Koopmans R Het doel van deze studie is het zoeken van de verschillen in neuropsychiatrische symptomen tussen dementie die ontstaat op jongere leeftijd en dementie die ontstaat op oudere leeftijd. Daarnaast wordt gekeken of deze mogelijke verschillen toe te schrijven zijn aan verschillen in dementie subtype, geslacht, gebruik van psychofarmaca of de ernst van de dementie. Appelhof, et al. (2019)
Using Video Feedback at Home in Dementia Care: A Feasibility Study. Gerritsen D, Koopmans R, Walravens V, van Vliet D Het doel van video-feedbacktraining bij mensen thuis is het verbeteren van de communicatie tussen iemand met dementie en zijn of haar mantelzorger. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een 'feasibility'studie Gerritsen, et al (2019)
Management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Britt Appelhof Dit proefschrift draagt bij aan kennis over probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Het biedt belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar het verder verbeteren van de zorg voor deze verpleeghuisbewoners. Britt Appelhof Proefschrift Britt Appelhof Schijndissertatie
Families' Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations With Dying Peacefully With Dementia. Bolt S, Verbeek L, Meijers J, Van der Steen J Onplezierige ervaringen wat betreft de zorg in de eindfase van het leven maakt dat mantelzorgers de dood van hun geliefde minder als vredig ervaren. Humane, compassievolle zorg en aandacht van behandelaren voor zowel bewoner met dementie als familie zijn belangrijk voor de herinneringen aan een vredige dood. Bolt, et al. (2019)