Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan. Tijsen L, et al. (2019)
The course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in primary care. Borsje P, Lucassen P, Bor H, Wetzels R, Pot A, Koopmans R. Mensen met dementie ontwikkelen vaak neuropsychiatrische symptomen (NPS) in de loop van hun ziekte. Tijdig diagnosticeren van deze klachten vergemakkelijkt de zorg hiervoor. Het is daarom belangrijk dat huisartsen actief letten op NPS wanneer zij deze patiënten bezoeken of contact hebben met hun mantelzorgers. Borsje, et al. (2019)
Nursing home residents with mental and physical multimorbidity Anne van den Brink In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Anne vd Brink heeft met de MAPPING-studie kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van de bewoners in kaart gebracht. Anne vd Brink Proefschrift Anne vd Brink Schijndissertatie
Effects of a Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms and Psychotropic Drug Use .... Appelhof B, Bakker C, de Vugt M, van Duinen J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Teerenstra S, Verhey F, Zuidema S, Koopmans R De effecten van de interventie BEYOND-II worden in dit artikel besproken. Dit gaat over de effecten op neuropsychiatrische symptomen, vooral agitatie en agressie, en het gebruik van psychofarmaca bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Appelhof, et al. (2019)
Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Appelhof B, Bakker C, de Vugt M, van Duinen- van de IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Teerenstra S, Verhey F, Zuidema S, Koopmans R Dit onderzoek meet het effect van een multidisciplinaire aanpak op psychofarmaca gebruik en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten doen vermoeden dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt in de gespecialiseerde zorg voor deze groep. Appelhof, et al. (2019) - BEYOND-II Studie
Dementia related problems in primary care of greatest concern Petra Borsje De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Voor huisartsen is het belangrijk dat er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca binnen de huisartspraktijk.. Petra Borsje Proefschrift
Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes... Lovink M, Laurant M, van Vught A, Maassen I, Schoonhoven L, Persoon A, Koopmans R Dit artikel beschrijft een studie naar de haalbaarheid van het vervangen van de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis door nurse practitioners, physician assistants of verpleegkundigen. Lovink, et al. (2019)
Differences in neuropsychiatric symptoms between nursing home residents with young-onset dementia and late-onset dementia Appelhof B, Bakker C, van Duinen-van den IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Verhey F, de Vugt M, Zuidema S, Koopmans R Het doel van deze studie is het zoeken van de verschillen in neuropsychiatrische symptomen tussen dementie die ontstaat op jongere leeftijd en dementie die ontstaat op oudere leeftijd. Daarnaast wordt gekeken of deze mogelijke verschillen toe te schrijven zijn aan verschillen in dementie subtype, geslacht, gebruik van psychofarmaca of de ernst van de dementie. Appelhof, et al. (2019)
Using Video Feedback at Home in Dementia Care: A Feasibility Study. Gerritsen D, Koopmans R, Walravens V, van Vliet D Het doel van video-feedbacktraining bij mensen thuis is het verbeteren van de communicatie tussen iemand met dementie en zijn of haar mantelzorger. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een 'feasibility'studie Gerritsen, et al (2019)
Management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Britt Appelhof Dit proefschrift draagt bij aan kennis over probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Het biedt belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar het verder verbeteren van de zorg voor deze verpleeghuisbewoners. Britt Appelhof Proefschrift Britt Appelhof Schijndissertatie
Families' Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations With Dying Peacefully With Dementia. Bolt S, Verbeek L, Meijers J, Van der Steen J Onplezierige ervaringen wat betreft de zorg in de eindfase van het leven maakt dat mantelzorgers de dood van hun geliefde minder als vredig ervaren. Humane, compassievolle zorg en aandacht van behandelaren voor zowel bewoner met dementie als familie zijn belangrijk voor de herinneringen aan een vredige dood. Bolt, et al. (2019)
Integrated primary care for frail elderly Franca Ruikes Het CareWell primary care programma is een complexe interventie, gericht op het voorkomen van functionele achteruitgang bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit proefschrift geeft inzichten met betrekking tot de implementatie en (kosten-) effectiviteit van dit programma. Franca Ruikes Proefschrift
Improving communication between persons with... Olthof-Nefkens MWLJ, Kruse H, Derksen E, de Swart BJM, Nijhuis-van der Sanden MWG, Kalf JG Het doel van de onderzoekers was om de belangrijkste elementen te identificeren van een logopedische interventie, die zich focust op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met dementie en hun zorgverleners. Olthof-Nefkens M, et al. (2018)
Process evaluation of an intervention for... Appelhof B, Bakker C , van Duinen- van den IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Verhey F, de Vugt M, Zuidema S, Koopmans R Dit artikel is een procesevaluatie van een interventie gericht op het managen van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten zijn overwegend positief, daarnaast geven de onderzoekers tips voor het verbeteren van haalbaarheid en implementatie van de interventie. Appelhof B, Bakker C, et al. (2018)
Nursing staff distress associated with... Van Duinen-van den IJssel J, Mulders A, Smalbrugge M, Zwijsen S, Appelhof B, Zuidema S, de Vugt M, Verhey F, Bakker C, Koopmans R Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie, de mate van stress die verplegers en verzorgers ervaren? Op die vraag biedt dit onderzoek antwoorden. Daarnaast tonen de onderzoekers aan dat de effecten minder sterk zijn, wanneer het gaat om oudere mensen met dementie. Van Duinen-van den IJssel J, et al. (2017)
Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. van der Zon A, Wetzels R, Bor H, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D Dit artikel beschrijft een studie naar het beloop van de kwaliteit van leven van mensen met dementie die verblijven op speciale verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie. Van der Zon, et al. (2018)
Longitudinal multiple case study on... Richters A, Nieuwboer MS, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Perry M, van der Marck MA DementieNet (www.dementienet.com) is een zorginnovatie met als doel het samenbrengen van patiënten met dementie, hun familie en alle betrokken zorgverleners. Dit onderzoek laat zien dat goede implementatie van deze tool tot verbeterde zorg leidt. Richters A, et al. (2018)
Barriers and facilitators for GPs in dementia ACP Tilburgs B, Vernooij-Dassen M, Koopmans R, van Gennip H, Engels Y, P Het is belangrijk dat huisartsen tijdig met advance care planning (ACP) beginnen bij mensen met dementie. Toch wordt dit maar zelden gedaan. Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren bij het maken van de beslissing om tot ACP over te gaan? Dat is wat in dit artikel wordt onderzocht. Tilburgs B, et al. (2018)