Stimulerend Klimaat

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook de vraag naar complexe zorg. Om in de toekomst deze zorg nog te kunnen leveren moet ouderenzorg proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Inleiding
Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook de vraag naar complexe zorg. Om in de toekomst deze zorg nog te kunnen leveren moet ouderenzorg proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Dit betekent zo lang mogelijk thuis en wanneer dit niet meer zelfstandig mogelijk is in een meer beschutte of beschermde omgeving, zoals zorgcentrum Stuijvenburgh van Tante Louise.

In dit verandertraject wordt het reeds bestaande zorgproces ‘Stimulerend klimaat’ zoals het door TanteLouise ontwikkeld is voor verpleeghuizen vertaald en geïmplementeerd in zorgcentrum Stuijvenburgh. Het zorgcentrum is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis en ook hier is het streven dat mensen zo lang mogelijk een betekenisvol en actief leven kunnen leiden. In zorgcentra is dit echter nog geen gemeengoed.

Gezien het grote aantal betrokkenen binnen het zorgcentrum en professionals van buitenaf is een goede interprofessionele samenwerking van alle betrokken partijen, gericht op het behoud van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de bewoners van cruciaal belang.

De verandering in cultuur focust zich op dat bewoners meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun zelfredzaamheid en dat medewerkers de bewoners meer kennen als een individu met een eigen verleden en persoonlijkheid. Dit maakt dat zorgmedewerkers meer persoonsgerichte zorg kunnen bieden en beter aan kunnen sluiten bij de wensen, mogelijkheden en behoeften van de bewoner. De zorg en ondersteuning kan per bewoner dan ook méér gaan verschillen.

Doel van het onderzoek
Veranderdoel:
Het zorgconcept ‘Stimulerend klimaat’ vanuit het verpleeghuis met bijbehorende interprofessionele samenwerking is vertaald, aangepast en geïmplementeerd in zorgcentrum Stuijvenburgh te Bergen op Zoom.

Leerdoel:
In de praktijk is geleerd hoe een verandertraject vormgegeven kan worden.

Kennisdoel:
De opgedane kennis over het invoeren van het Stimulerend klimaat en de geleerde lessen over het vormgeven van een verandertraject in het algemeen zijn beschikbaar gemaakt voor andere zorgorganisaties.

Methode van onderzoek
Een tweejarig verandertraject door middel van participatief actieonderzoek. In samenspraak met bewoners, verzorgenden, alle overige betrokkenen én de actieonderzoekers wordt gewerkt aan een cultuur verandering.

Er zijn vier cycli van 5 maanden, per cyclus wordt het aantal betrokkenen uitgebreid.

  • Cyclus 1: bewoners en verzorgende van de locatie.
  • Cyclus 2: betrokkenheid op locatie uitbreiden met mantelzorgers, horeca en facilitair medewerkers.
  • Cyclus 3: (para)medici betrekken in het stimulerend leefklimaat.
  • Cyclus 4: eerder genoemde betrokken houden en aanpassingen van zorgprocessen inbedden in werkzaamheden.

Elke cyclus bestaat uit dezelfde vier elementen: er worden praktijkobservaties en interviews gedaan, deze verworven informatie wordt teruggelegd bij de professionals om hier samen op te reflecteren, een planning te maken voor de opgestelde verbeteracties en tenslotte worden de verbeteracties uitgevoerd.

In de laatste fase van het onderzoek wordt een implementatiewijzer voor verandertrajecten met kort-cyclisch redeneren ontwikkeld.

De deelnemers van dit project zijn bewoners, naasten, professionals, huisartsen, eerstelijnsbehandelaren en vrijwilligers van zorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom.

Update december 2023
Cycli 1 t/m 3 zijn afgerond. Op basis van de data uit deze cycli is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Persoonsgerichte zorg en het aansluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoner staan hierin centraal. Een pilot is hiervoor uitgezet. In januari 2024 wordt deze pilot geëvalueerd door onder andere interviews met bewoners en zorgprofessionals.

Looptijd onderzoek
Juni 2022 tot augustus 2024. 

Dit onderzoek is in samenwerking met Tante Louise, Medisch centrum de Poort en psychologiepraktijk Remmerswaal.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en TanteLouise.

Stimulerend klimaat voor bewoners van het zorgcentum - ZonMw

Tip: lees ook tantes magazine, waar een prachtig interview staat over de noodzaak, complexiteit en de uitdagingen. 

Deel deze pagina