Leren zien wat werkt

Leren zien wat werkt: Video Interventie Ouderenzorg (VIO) bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag in verpleeghuizen

Achtergrondinformatie

In de intramurale zorg voor mensen met dementie is er een groeiende groep cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel naasten en zorgmedewerkers merken dat zij niet goed met dit gedrag kunnen omgaan. Zij hebben behoefte aan een interventie die ze kunnen inzetten om de communicatie en zorgrelatie met de cliënt te verbeteren. Een interventie die bij deze complexe situaties ingezet kan worden is Video Interventie Ouderenzorg (VIO). VIO ondersteunt naasten en zorgmedewerkers in het omgaan met probleemgedrag door middel van videofeedback en praktijkopdrachten. Het doel van VIO is om middels een positieve benadering de focus te verschuiven van het gedrag van de persoon met dementie naar de eigen rol in de interactie. Hoewel VIO door veel zorginstellingen in Nederland wordt ingezet bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag, ontbreekt wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van de interventie.

Doelstelling

In dit project onderzoeken we de effecten van de inzet van VIO bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag in verpleeghuizen. Daarnaast willen we onderzoeken wat de invloed van VIO is op de communicatie en zorgrelatie tussen de cliënt, naasten en zorgmedewerkers. Dit doen we door inzicht te krijgen in hoe, waarom en in welke situaties VIO werkt. 

Methode

Het VIO-project is een praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd met behulp van het Realist Evaluation Framework. Hierbij formuleren we eerst welke veronderstellingen er zijn over de werking van VIO op basis van een literatuurstudie en interviews met ervaren VIO-begeleiders. Vervolgens toetsen we deze veronderstellingen door een aantal casussen waarbij VIO ingezet wordt te onderzoeken. We zullen bij deze casussen vragenlijsten en interviews afnemen bij naasten, zorgmedewerkers en VIO-begeleiders. De data die daarbij verzameld worden zullen daarna diepgaand worden geanalyseerd en de verkregen kennis wordt omgezet in praktische hulpmiddelen.

Looptijd

September 2021 t/m september 2024

Deel deze pagina