Denken in mogelijkheden

Er zijn 4 lesmodules ontwikkeld voor docenten die casemanagers opleiden of nascholen. Deze modules zijn erop gericht de vaardigheden van casemanagers voor mensen met dementie nog breder in te zetten.

Denken in mogelijkheden

Welkom bij de lesmodules van het gezamenlijke project 'Denken in Mogelijkheden' van het UKON en het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Met deze tool willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen verrijken door de verspreiding van inzichten en nieuwe werkwijzen uit, met name, het VitaDem project en het SPANkracht project.

Bekijk de Praatplaat voor een inhoudelijk overzicht van het project:

Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van het onderwerp van iedere specifieke lesmodule. De praatplaten behorend bij de lesmodules zijn te downloaden bij Bestanden (bovenaan rechts op de pagina). Met een klik op de button ga je naar de pagina van Hogeschool Rotterdam met alle informatie voor iedere lesmodule.

Wij hopen jullie een leerzame ervaring te bieden, en praktische kennis om nog lang profijt van te hebben!

Lesmodule 1: Creatief achterhalen van behoeften en wensen

In deze module leert de deelnemer behoeften en wensen te inventariseren van de persoon met dementie, de naaste(n) en van hen samen. Er worden creatieve technieken en gesprekstechnieken aangeleerd voor deze inventarisatie. Ook leert de deelnemer manieren om de verzamelde informatie te analyseren en het verschil in belangen te hanteren.

Ga naar Lesmodule 1

Lesmodule 2: Coachen bij het stellen van doelen en het maken van actieplannen

In deze module wordt het belang van coaching bij het stellen van doelen behandeld. Er wordt besproken hoe de deelnemer de persoon met dementie, de naaste(n) en hen samen kan begeleiden bij het vertalen van behoeften naar concrete doelen en deze om kan zetten in een actieplan om deze doelen te realiseren. Tot slot komt ondersteuning bij het evalueren en, waar nodig, bijstellen van de doelen aan bod.

Ga naar Lesmodule 2

Lesmodule 3: Multidisciplinair zoeken naar mogelijkheden

In deze module leert de deelnemer om samen met andere professionals tot passende interventies te komen waarmee de persoon met dementie en de naaste invulling kunnen geven aan hun behoeften en wensen. Het voorbereiden en uitvoeren van een caseconference komt aan bod, evenals het inzetten van creatieve technieken om tot interventies te komen.

Ga naar Lesmodule 3

Lesmodule 4: Nut en noodzaak van activerende interventies

Deze module gaat in op het belang van betekenisvolle activiteiten, hoe mensen met dementie nog nieuwe routines kunnen aanleren. De deelnemers leren ook hoe ze creativiteit kunnen inzetten bij het zien van mogelijkheden voor activerende interventies en hoe ze hiervoor andere disciplines kunnen inschakelen en gebruik kunnen maken van projecten in de regio.

Ga naar Lesmodule 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Casemanagement dementie: Denken in mogelijkheden

Bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie, onder andere door te zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is het doel van het project ‘Denken in Mogelijkheden’ en casemanagers spelen hierin een cruciale rol. Zij helpen cliënten om hun behoeften onder woorden te brengen en deze te vertalen naar uitvoerbare activiteiten, en zij adviseren en motiveren hen om een passende interventie te gaan volgen.

Vanuit deze overtuiging en aan de hand van bevindingen uit de projecten VitaDem en SPANkracht, heeft het UKON in samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam vier lesmodules ontwikkeld voor casemanagers/dementieverpleegkundigen. Hierin leren zij wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten en leren zij denken in mogelijkheden, creatief te zoeken naar de best passende oplossing, buiten de grenzen van de zorg kijken en vruchtbaar samenwerken met andere professionals. Gedurende het project is met de opleidingsaanbieders contact gelegd om de trainingsmodulen goed aan te laten sluiten bij de praktijk.

In het VitaDem project is een integrale aanpak ontwikkeld en onderzocht, gericht op versterking van de zelfredzaamheid en sociale inclusie van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. In het SPANkracht-project is de effectiviteit van het SPANkracht-pakket onderzocht bij jonge mensen met dementie en hun naasten. Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste(n) en een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen.

 Het project ‘Denken in Mogelijkheden’ is ontwikkeld en uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam dr. Netta van 't Leven en dr. Jacomine de Lange samen met UKON-onderzoekers dr. Annemiek Bielderman, dr. Claudia Smeets en prof. dr. Debby Gerritsen. 

Deel deze pagina