Revalidatie met oude vrouw

WAALBED-IV

De kenmerken, het beloop en de behandeling van patiënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag die opgenomen zijn op afdelingen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor deze patiënten.

Inleiding
De WAALBED-IV-studie vindt plaats met patiënten en professionals van afdelingen die zich hebben toegelegd op de behandeling van patiënten met ernstig probleemgedrag. Informatie over voorgaande WAALBED-studies vindt u elders op deze site. De afkorting WAALBED staat voor WAAL Behavior in Dementia.

Doel
Het doel van de WAALBED-IV-studie is antwoord te verkrijgen op de volgende vragen:
• Wat zijn de organisatorische kenmerken van deze gespecialiseerde afdelingen?
• Hoe moet succesvolle behandeling van probleemgedrag worden gedefinieerd?
• Wat kenmerkt patiënten die worden opgenomen op deze afdelingen en hoe is het verloop tijdens opname?
• Wat zijn voorspellers van een succesvolle behandeling?

Methode
De WAALBED-IV-studie bestaat uit drie delen:

Deel 1
Deel 1 van de WAALBED-IV betreft een kwalitatieve studie naar de organisatorische kenmerken en fysieke omgeving van afdelingen die patiënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag behandelen. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van vragenlijsten en interviews met zorgprofessionals van deze afdelingen en door middel van een observatie van de fysieke omgeving van de afdelingen. Dit onderzoek is een beschrijvende studie en dient tevens als voorbereiding van de observationele studie naar patiënten die op deze afdelingen worden opgenomen (deel 3 van de WAALBED-IV-studie). In de interviews zal ruime aandacht zijn voor het kenmerkende van het behandelbeleid op betreffende afdeling. De interviews en observaties hebben plaatsgevonden in de zomer van 2018.

Deel 2
Dit deel betreft een concept mapping-studie om tot een betere definitie van succesvolle behandeling van ernstig probleemgedrag te komen. Aan deze concept mapping hebben 82 professionals deelgenomen van deelnemende afdelingen en consulenten van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Concept mapping bestaat uit meerdere fases die deels met de hele groep en deels door de leden van de groep individueel plaatsvindt. Het resultaat is een kaart (map) van verschillende clusters van statements die beschrijven wat relevant is aan succesvolle behandeling. Het resultaat van dit deel wordt meegenomen in deel 3 van de studie om bijvoorbeeld nog andere zaken te meten dan nu voorzien. Op dit moment heeft de grootste dataverzameling plaatsgevonden en vindt de analyse plaats. De planning is om de resultaten in het najaar van 2020 voor te leggen aan de deelnemers en aan naasten van patiënten met dementie en ernstig probleemgedrag. 

Deel 3
Dit betreft een observationele studie. Het doel van deze studie is inzicht verkrijgen in de kenmerken, het beloop en de behandeling van patiënten met zeer ernstig probleemgedrag. Nieuw opgenomen patiënten zullen worden gevolgd vanaf opname. Tijdens opname op de afdeling wordt op drie momenten de ernst van het probleemgedrag gemeten met de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) en de Neuropsychiatrische Vragenlijst (NPI-Q). Hierbij nemen we mogelijk nog meer zaken mee of gebruiken we andere meetinstrumenten, afhankelijk van de uitkomst van de concept mapping over succesvolle behandeling in deel 2 van de WAALBED-IV. Daarnaast wordt in deze groep onder andere gekeken naar leeftijd, (psychiatrische) comorbiditeit, het niveau van het cognitief functioneren, psychofarmacagebruik en vrijheidsbeperkende maatregelen.
Onder het zorgpersoneel van de afdeling zullen werkdruk en zelfbeoordeelde competenties worden gemeten met verschillende digitaal in te vullen vragenlijsten.

Stand van zaken
Het onderzoek is maart 2018 van start gegaan met deel 1. De onderzoeker combineert dit onderzoek met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dit betekent dat de intensiteit van het onderzoek wisselt en een langere looptijd heeft. Op dit moment (februari 2020) wordt een artikel over deel 1 geschreven, is deel 2 klaar voor analyse en wordt deel 3 voorbereid. Dit najaar zullen focusgroepen met deelnemers van de concept mapping studie plaatsvinden en staat de start van de observationele studie gepland.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw HGOG

 

Deel deze pagina