MAPPING-2

Onderzoek naar de rol van persoonlijkheidsproblematiek en daarmee samenhangende zorgbehoeften bij gerontopsychiatrie-verpleeghuisbewoners.

Inleiding
Gerontopsychiatrie (GP)-verpleeghuisbewoners kenmerken zich door een stapeling van (ouderdoms)problemen, waaronder chronische psychiatrische problematiek. Uit de eerdere MAPPING-studie blijkt dat er bij deze groep vaak sprake is van persisterende neuropsychiatrische symptomen, zoals prikkelbaarheid, agitatie, somberheid en angst. Ook blijken persoonlijkheidsstoornissen veel voor te komen. Persoonlijkheidsproblematiek kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen zelf en hun relaties met anderen. Gedrag dat hieruit voortkomt kan ook uitdagend zijn voor zorgteams. Echter, naar de rol van persoonlijkheidsproblematiek bij de GP-doelgroep is nog weinig onderzoek verricht.

Doelstelling
Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheidskenmerken van GP-verpleeghuisbewoners, en hoe deze samenhangen met neuropsychiatrische symptomen. Vervolgens willen we ervaringen en behoeften op het gebied van de zorg voor GP-bewoners met persoonlijkheidsproblematiek in kaart brengen, vanuit het perspectief van bewoners zelf en hun zorgteams. Het uiteindelijke doel is om tot aanbevelingen te komen voor de praktijk, om het welbevinden van zowel bewoners als zorgverleners op GP-afdelingen te bevorderen.

Methode
We gebruiken gegevens van de eerdere MAPPING-studie, waarin uitgebreide informatie verzameld is van 142 bewoners van 17 Nederlandse GP-afdelingen. In het tweede deel van de studie worden GP-verpleeghuisbewoners met persoonlijkheidsproblematiek, hun zorgteams en andere (ervarings)deskundigen geïnterviewd.

Planning
Het onderzoek is gestart in september 2020 en duurt tot september 2027.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Universitair Medische Centrum Groningen (UMCG): prof. dr. Richard Oude Voshaar, Ouderenpsychiatrie. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, als onderdeel van het programma Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). 

Deel deze pagina