Inzicht in welbevinden

In dit project wordt kennis vergaart over theorieën over welbevinden, welbevinddomeinen en -bronnen. Op basis daarvan wordt een meetinstrument en praktijktools ontwikkeld die welbevinden in kaart brengen.

Inleiding
Om in de langdurige ouderenzorg te kunnen werken vanuit een welbevinden-perspectief is het nodig om te weten uit welke domeinen welbevinden bestaat en wat de welbevinden-domeinen precies inhouden voor cliënten. Daarom gaan we onderzoeken welke vormen deze domeinen aan kunnen nemen en welke hulpbronnen ingezet kunnen worden door cliënten of de mensen om hen heen. Als we hier meer inzicht in hebben, kunnen we het welbevinden van cliënten beter in kaart brengen en daardoor beter werken aan het verbeteren van welbevinden. Het is daarbij ook belangrijk om meer duidelijkheid te scheppen over de overeenkomsten en verschillen tussen welbevinden en verschillende andere veelgebruikte begrippen in de langdurige zorg, zoals Positieve Gezondheid.

Doelstelling
Wanneer we inzicht hebben in de inhoud van de welbevindendomeinen en -bronnen, kunnen deze in kaart worden gebracht en worden er verschillende instrumenten ontwikkeld voor toepassing in de praktijk. Meten is nodig om te weten in hoeverre mensen zich wel bevinden en wat hun bronnen zijn om welbevinden te bereiken, zodat achterhaald kan worden of interventies nodig zijn, op welke behoeften en bronnen die zich kunnen richten en of deze daadwerkelijk helpen.

De doelen van dit project zijn:

  • Kennis vergaren over theorieën over welbevinden, door middel van literatuuronderzoek.
  • Kennis vergaren over de welbevindendomeinen en -bronnen in de langdurige zorg, door middel van interviews.
  • Op basis daarvan een meetinstrument en praktijktools ontwikkelen die welbevinden in kaart brengen.
  • Onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument.

Ontwikkeld worden:

  • Een meetinstrument om de mate van het welbevinden te meten, bijvoorbeeld om voor en na een behandeling in te vullen om de behandeling te kunnen evalueren.
  • Een gesprekshandleiding die de professional ondersteunt bij het gesprek over welbevinden met de cliënt en diens naasten.

Verloop
Het onderzoek is gestart in januari 2022 en duurt 4 jaar.

Het onderzoek wordt gefinancierd door De Zorggroep.

Deel deze pagina