Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Wetenschappelijk onderzoek bij Zorgorganisatie Norschoten. Hoe ziet dat er nou uit?

Wetenschappelijk onderzoek bij Zorgorganisatie Norschoten

Norschoten heeft in 2020-2021 onderzoek gedaan naar ontbrekende factoren voor optimale kwaliteit van zorg voor bewoners met dementie in de terminale fase. Daarnaast is ook onderzocht welke interventie het beste ingezet kan worden om deze kwaliteit van zorg te optimaliseren. Verpleegkundig specialist Jannet Vellekoop heeft dit onderzoek uitgevoerd. 

Probleemanalyse

In de eerste fase, de probleemanalyse, zijn diverse methoden gebruikt om data te verzamelen. Naast literatuuronderzoek heeft kwalitatief onderzoek (enquêtes onder zorgmedewerkers) en kwantitatief onderzoek (interviews behandelaren en hoofden Zorg en Welzijn) plaatsgevonden.

Uit de analyse kwamen vier verbeterpunten:

  • Deskundigheid van zorgverleners
  • Samenwerking tussen zorgverleners
  • Rol van de naasten

Passende interventie

Na de probleemanalyse is onderzoek gedaan naar de best passende interventie om de deskundigheid van zorgverleners en de samenwerking te verbeteren. De rol van de naaste is niet meegenomen in het onderzoek. De interventie moest goed aansluiten bij de visie van Norschoten waarin de presentiemethode van Andries Baart essentieel is.

Data is verzameld uit literatuurstudie, interviews met experts, focusgroepdiscussie en participerende observaties. De participerende observaties zijn in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZU) uitgevoerd. Het promotieonderzoek KWASA (kwaliteit van de samenwerking in de besluitvorming palliatieve fase) heeft onder andere in Norschoten een pilot. 

Palliatief redeneren optimaliseert kwaliteit van zorg

De conclusie van het onderzoek is dat veel onderzoek gedaan wordt naar de terminale en palliatieve fase bij dementie, maar dat van veel van deze onderzoeken nog geen eindresultaten zijn. In vrijwel alle gevonden interventies was palliatief redeneren onderdeel of basis van de interventie. Het is aannemelijk dat palliatief redeneren de kwaliteit van de terminale zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie optimaliseert. Met palliatief redeneren wordt aangesloten bij de bewoner en diens belangen. Door systematisch met alle disciplines en naasten de bewoner in kaart te brengen, problematiek te inventariseren, te prioriteren, doelen te stellen en te evalueren, wordt deskundigheid van zorgverleners en interdisciplinaire samenwerking bevordert.

Implementatie binnen Norschoten

Onderdeel van het onderzoek is het opstellen van een implementatieplan. Dit implementatieplan wordt momenteel bijgesteld aan de hand van feedback van locatiemanagers en praktijkverpleegkundigen. Daarna wordt palliatief redeneren geïmplementeerd binnen Zorgorganisatie Norschoten.