Revalidatie met oude vrouw

SPAN+

Empowerment bij dementie

Inleiding
Dementie heeft ingrijpende gevolgen in het dagelijks leven. Mensen met dementie verliezen vaardigheden in verschillende domeinen en worden in toenemende mate afhankelijk van (mantel)zorg. Om de capaciteiten van mensen met dementie beter te kunnen aanspreken en ondersteunen is het belangrijk om te weten wat de relevante en werkzame onderdelen zijn van bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ (empowerment) en hoe deze worden toegepast. Samen met input van de doelgroep wordt deze informatie gebruikt om een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie (www.spankrachtbijdementie.nl) geschikt te maken voor oudere mensen met dementie. Dit programma focust op eigen kracht, waardoor mensen met dementie zich bewuster kunnen worden van hun eigen mogelijkheden. Dit kan zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en wederkerigheid van sociale contacten bevorderen. Hierdoor ontstaan kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven.  

Doelstelling
Het doel van deze studie is het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie. 

Methode
Dit project is een actieonderzoek: de ‘mensen waar het om gaat’ hebben zelf een grote rol in het onderzoek. Een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie wordt aangepast voor oudere mensen met dementie, voor zowel de thuissituatie als in het verpleeghuis. Daarna bekijken we of het programma effectief en toepasbaar is. Na eventuele bijstelling wordt de uiteindelijke versie verspreid. 

Waar zijn we nu?
We hebben twee empowerment interventies ontwikkeld voor thuiswonende mensen met dementie en mensen met dementie woonachtig in het verpleeghuis. Deze programma’s zijn ontwikkeld op basis van groepsbijeenkomsten met mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals (1), een survey in samenwerking met Alzheimer Europe over bestaande empowerment programma’s (2) en een literatuurstudie (3). Begin 2020 zijn we gestart met de evaluatie van deze twee programma’s.

Start onderzoek
Januari 2018

Logo SPANplus

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Deltaplan Dementie van Alzheimer Nederland.

Publicaties

Defining empowerment for older people living with dementia from multiple perspectives: A qualitative study Defining empowerment for older people living with dementia Van Corven C, Bielderman A, Wijnen M, Leontjevas R, Lucassen P, Graff M, Gerritsen D Focussen op de mogelijkheden van mensen met dementie, in plaats van op wat niet meer kan. Voor dit artikel onderzochten de auteurs wat het concept empowerment betekent en inhoudt voor mensen met dementie. Dit onderzochten zij door middel van groepsdiscussies en interviews met mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en zorgprofessionals.
Bestanden
Factsheet SPAN+ Project (Algemeen, maart 2021) Factsheet Europese survey SPAN+ Artikel SPAN+ in Dementia In Europe Artikel Alz Over Empowerment Bij Dementie
Deel deze pagina