RID

Project vanuit UMCG - Beter af met minder: onderzoek naar de reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen

Dit is een project vanuit het UMCG

RID: Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia

Inleiding
De aanwezigheid van onbegrepen gedrag (agitatie, agressie, dwalen, angst, wanen en hallucinaties) bij mensen met dementie in verpleeghuizen kunnen aanleiding geven tot het voorschrijven van psychofarmaca. Echter is bekend dat psychofarmaca beperkt werkzaam zijn en er kunnen bijwerkingen optreden zoals sufheid, verminderde mobiliteit (met risico op vallen) en een verhoogde kans op beroerte, longontsteking en sterfte. Om die redenen adviseren richtlijnen terughoudend te zijn met het voorschrijven van psychofarmaca en genieten psychosociale interventies de voorkeur. Ondanks deze kennis worden psychofarmaca nog steeds te veel en te lang voorgeschreven. Het terugbrengen van onjuist psychofarmacagebruik is daarom noodzakelijk.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Nevendoelen vormen het verminderen van probleemgedrag (door de inzet van onder meer psychosociale interventies) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Methode
Verpleeghuizen kunnen kiezen uit twee varianten. Bij de eerste variant krijgen verpleeghuizen intensieve begeleiding van een coach bij het opstellen van een plan van aanpak en bij de implementatie van één of meerdere interventies die aansluiten bij het doel om onjuist gebruik van psychofarmaca te reduceren. Keuze voor de interventie(s) zijn gebaseerd op een knelpuntenanalyse in de zorg voor, en behandeling van mensen met dementie in verpleeghuizen, welke wordt afgenomen bij start van het onderzoek.
Binnen de tweede variant zijn verpleeghuizen vrij in de manier waarop ze het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik binnen hun instelling willen organiseren. In deze groep vindt geen knelpuntenanalyse plaats en er wordt slechts minimale begeleiding op afstand geboden. Door dit onderscheid in de mate van begeleiding te maken kunnen er conclusies worden getrokken over de relevantie van begeleiding bij de implementatie van interventies.
Bij beide varianten kan gebruik gemaakt worden van een toolkit, waarin allerlei interventies zijn opgenomen gerelateerd aan het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik.

Waar zijn we nu?
De dataverzameling is in januari 2019 afgerond, waardoor de RID-studie wat dat betreft ten einde is. De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van het analyseren van de eerste data en het schrijven van artikelen. Ook de komende tijd zal dit een vervolg krijgen. Het eerste artikel is reeds gepubliceerd.

Dit project is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het onderzoek is een samenwerkingsverband van het UMCG, Radboudumc, het VUmc en Vilans (Kennisinstituut voor langdurige zorg).

Publicaties

Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, van Teunenbroek C, Kollen B, Reitsma M, Gerritsen D, Smalbrugge M, Zuidema S In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen.
Systematic review on barriers and facilitators of complex interventions for residents with dementia in long-term care. Groot Kormelinck C, Janus S, Smalbrugge M, Gerritsen D, Zuidema S Deze review geeft een overzicht van barriers en facilitators die van invloed zijn op de implementatie van complexe interventies die ingrijpen op neuropsychiatrische symptomen en psychofarmaca in de langdurige zorg.
Deel deze pagina