Communiceren volgens de SBAR

Op weg naar effectieve communicatie in acute situaties in het verpleeghuis

Inleiding
Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is een optimale communicatie van groot belang, echter maar al te vaak is de communicatie niet gestructureerd en wisselend van kwaliteit tussen verzorgenden, verpleegkundigen (V&V) en artsen. In de praktijk is er behoefte aan een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. De SBAR-methode is zo’n gestructureerde methode. De methode omvat het in kaart brengen van de situatie van een bewoner volgens een aantal vaste onderdelen waardoor een goed beeld ontstaat van de situatie en waardoor vervolgens passende zorg en behandeling ingezet kan worden. Ondanks de bewezen effectiviteit en de eenvoud van de SBAR, lukt het V&V in verpleeghuizen niet of onvoldoende om de SBAR te implementeren. Het implementeren van de SBAR-methode vindt in dit project plaats volgens het veelbelovende GPS-model, een synthese van twee implementatiemodellen, namelijk van Grol en Wensing en het i-PARIHS-raamwerk. Hoewel beide implementatiemodellen afzonderlijk hun diensten hebben bewezen is er nog geen ervaring met het GPS-model in grootschalig implementatieonderzoek.

Doelstelling
Het hoofddoel van dit project is het implementeren en borgen van de SBAR-methode volgens het GPS-model, hiervan te leren en de opgedane kennis te verspreiden.

Methode
In dit participatieve actieonderzoek gaan 4 verpleeghuizen met ieder 4 afdelingen aan de slag met het implementeren van de SBAR. De implementatie is gericht op de V&V, bestaande uit de leden van de zorgteams en de triageverpleegkundigen. Het cyclische karakter van actieonderzoek volgt de stappen van het GPS-model. De cyclus wordt tweemaal doorlopen zodat het implementatieplan tijdens het project aangepast kan worden als de context dat vraagt en op basis van reflectie. Twee externe coaches (docenten verpleegkunde van HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen) faciliteren de implementatie. De actieonderzoeker voert een voor-, tussen- en nameting uit door middel van: vragenlijsten, schriftelijke inventarisaties, observaties, interviews en logboeken.

Kennis verspreiden
De producten die we ontwikkelen zijn: een beschrijving van de SBAR, casuïstieken, e-learningmodules, een lespakket voor docenten van het ROC en hogescholen, een handleiding Leiderschap V&V intramuraal en een implementatiewijzer SBAR.

Planning & start onderzoeker
Het onderzoek is gestart op 15 mei 2022 en het project duurt 3 jaar.

Dit onderzoek vindt plaats met medewerking van zorgorganisatie De Waalboog, Liemerije, Kalorama, Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), HAN University of Aplied ScienceS & ROC Nijmegen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Verzorging & Verpleging van ZonMw en SVRZ (Zie ook: Communiceren volgens de SBAR: op weg naar effectieve communicatie in acute situaties in het verpleeghuis - ZonMw)

Deel deze pagina