Revalidatie met oude vrouw

EPOS

Modelontwikkeling voor een optimale inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de extramurale praktijk in de regio Gelderland-Zuid

Inleiding

Door vergrijzing en overheidsbeleid wonen steeds meer kwetsbare ouderen thuis of in geclusterde woonvormen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Echter, deze vraag staat op gespannen voet met de daadwerkelijke beschikbaarheid. Daarom is een efficiënte extramurale inzet van de SO essentieel.

Doel van het onderzoek

Het ontwikkelen van een model voor een extramurale SO-praktijk gericht op een optimale inzet van de beschikbare expertise en capaciteit van SO’s in de regio Gelderland-Zuid. Gericht op:
− Optimalisatie van de inhoudelijke inbreng van de SO
− Een efficiënt model met benodigde randvoorwaarden
− Ouderen die thuis of VPT-geclusterd wonen, met of zonder Wlz-indicatie

Methode

Bureauonderzoek:
Met behulp van literatuuronderzoek en raadpleging van experts wordt een inventarisatie gedaan van landelijke initiatieven van structurele inzet van de SO in de eerste lijn. In overleg met de projectgroep wordt een doelgerichte selectie van 5 ‘best practices’ gemaakt waarin de analyse van bevorderende en belemmerende factoren en randvoorwaarden zal worden gedaan.

Semigestructureerde interviews:
Per ‘best practice’ worden minimaal een huisarts, een SO en een zorgprofessional uit de eerste lijn (zoals een wijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist) geselecteerd om deel te nemen aan een semigestructureerd interview. De respondenten wordt gevraagd naar hun mening en ervaring over de belemmerende en bevorderende factoren en benodigde randvoorwaarden voor een optimale inzet van de beschikbare expertise en capaciteit van SO’s in de eerste lijn.

Groepsdiscussie:
Met de projectgroep wordt de vertaling van deze resultaten naar de regio Gelderland-Zuid gemaakt. Tijdens meerdere projectgroepbijeenkomsten en een schriftelijke ronde onder de achterban van de projectgroep wordt het uiteindelijke generieke model voor een extramurale praktijk met ruimte voor maatwerk ontwikkeld. Daarnaast worden er randvoorwaarden voor de implementatie van het model opgesteld in de vorm van een intervisiestructuur voor extramuraal werkende SO’s en een competentieprofiel extramurale praktijk. Ook wordt een plan voor de uitvoering van een pilotimplementatie opgesteld, inclusief de werving van beoogde deelnemers.

Planning onderzoek

Het EPOS-project loopt van mei 2020 tot mei 2021. Het bureauonderzoek is gestart in mei 2020.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW)

Deel deze pagina