EPOS

Modelontwikkeling voor een optimale inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de extramurale praktijk in de regio Gelderland-Zuid

Aanleiding EPOS project

Door vergrijzing en overheidsbeleid wonen steeds meer kwetsbare ouderen thuis of in geclusterde woonvormen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Deze vraag staat op gespannen voet met het tekort aan SO’s en vraagt dus om een efficiënte extramurale inzet van de SO. 

Daarom werd er tijdens EPOS-1 een model ontwikkeld voor een extramurale SO praktijk gericht op een optimale inzet van de beschikbare expertise en capaciteit van SO’s in de regio Gelderland-Zuid, m.b.v.:

  1. Desk research: selectie ‘best practices’ uit landelijke initiatieven;
  2. Interview studie: vaststellen beïnvloedende factoren en randvoorwaarden;

Groepsdiscussie, vragenlijsten en telefonische interviews: vertaling van de resultaten naar een model voor regio Gelderland-Zuid.

Uitkomst EPOS-1

Het EPOS model;

Oprichting van een Consultatiecentrum eerstelijns ouderenzorg met centraal digitaal loket, 

  • waarbij de SO niet solistisch, maar in een multidisciplinair (MD) team met bijvoorbeeld een VS en psycholoog vanuit de intramurale setting wordt ingezet in de eerste lijn. 
  • waarbij de huisarts kan kiezen uit twee werkwijzen bij het inschakelen van ouderenzorg expertise: 
  1. structurele samenwerking met een SO team in een Netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsenpraktijk, of 
  2. verwijzing op consultbasis. 

Het Consultatiecentrum wordt gevormd door een regionaal MD consultatieteam bestaande uit: SO’s, verpleegkundige zorgprofessionals (zoals Verpleegkundig Specialist, Physician Assistent, wijkverpleegkundige), psychologen, (kader)huisartsen (ouderengeneeskunde), en casemanagers dementie uit verschillende instellingen. 

In de toekomst kunnen ook paramedici (ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut, logopedist) vanuit de intramurale setting worden aangesloten. 

Dit voorlopige model op papier zal in de komende jaren in fases in samenwerking met hulpverleners en bestuurders in de praktijk neergezet worden (zie link eindrapport). De EPOS-2 pilot implementatie is hiertoe de eerste stap.

EPOS-2 pilot implementatie

Doel: het onderzoeken van de toepasbaarheid en meerwaarde van de samenwerking binnen het EPOS model tussen het SO team (SO, verpleegkundige zorgprofessional en psycholoog) en de huisarts(praktijk). 

Methode: implementatie van het model vindt plaats door het maken van expliciete werkafspraken tussen SO-teams van 4 grote VVT instellingen en 7 huisartsenpraktijken/Netwerken kwetsbare ouderen rondom een huisartsenpraktijk. Voor- en nameting van zorgzwaarte, kwaliteit van zorg en uitkomsten op patiënt- en mantelzorger niveau zoals welzijn en mantelzorger volhoudtijd en een mixed-methods procesevaluatie worden uitgevoerd om toepasbaarheid en meerwaarde te bepalen. 

Planning: momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de start van de pilot implementatie op 01-01-2022 met een looptijd van 1,5 jaar.

EPOS-2 wordt gefinancierd door Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN).

De projecten ‘Passende functiemix’ en ‘EPOS’ zijn met elkaar verbonden via een gemeenschappelijk doel: het optimaliseren van de inzet en de interprofessionele samenwerking van de zorgprofessionals in de ouderenzorg, zodat de beperkte beschikbare personele capaciteit optimaal wordt benut. Een ‘Passende functiemix’ intramuraal creëert ruimte voor extramurale inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde in EPOS. Beide projecten worden uitgevoerd door het UKON in de regio Gelderland-Zuid.

Personen
Bestanden
Eindrapport EPOS Project 20210921 Factsheet EPOS-2
Deel deze pagina