Kennismonitoren Dementie en Kwetsbaarheid

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Deliane van Vliet
Bianca Buijck


Overig onderzoek van Deliane van Vliet
Spankracht
NeedYD
- Video Feedback Thuis
- Nature

 

 

 

 

Inleiding 

De afgelopen jaren is er veel (wetenschappelijke) kennis vergaard in de gezondheidszorg, onder andere over de thema’s dementie en de optimale kwaliteitseisen van dementiezorg en over het relatief nieuwe thema ‘kwetsbaarheid’ van oudere mensen.
Over beide onderwerpen zijn in Nederland grote landelijke gesubsidieerde projecten uitgevoerd. Deze inzichten zijn vaak samengevat in verslagen, artikelen, hoofdstukken en soms ook in concrete e-learningmodules, richtlijnen en protocollen.
Ook opleidingsinstituten zoals ROC’s en hogescholen HBOV’s integreren deze kennis gedeeltelijk in hun curricula.
Voor de professionals die echter al werkzaam zijn, geschiedt het bijhouden van de nieuwe kennis minder gestructureerd. Uiteraard leest men de eigen vakbladen en wordt men wellicht ook door de organisatie gevoed. Maar het is voor de professional als wel voor de zorgorganisaties niet bekend of de professional over voldoende actuele theoretische kennis beschikt.
Als zorgorganisaties de kwaliteit van zorg wensen te verbeteren, is één van de noodzakelijke aspecten, zorgen dat er adequate kennis bij de professional aanwezig is om benodigde vaardigheden en competenties verder te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er een instrument nodig is waarmee zowel de professional als de zorgorganisatie inzicht verkrijgt in welke mate er kennis is over deze twee actuele thema’s.
Een hulpmiddel hierbij zou de Kennismonitor kunnen zijn. Dit zijn elektronische vragenlijsten die heel specifiek en vrij diepgaand de aanwezige kennis toetsten, opgesplitst in diverse subthema’s.
De Monitor wordt aangeboden aan zorgprofessionals op een gebruikersvriendelijk en aantrekkelijk platform. De professional krijgt hierbij individueel feedback op de eigen resultaten, de zorgorganisaties ontvangen op team- en organisatieniveau geaggregeerde resultaten. Op basis van de resultaten van de Kennismonitor is per afdeling een uitgekiend gericht trainingsprogramma af te leiden. De monitor kan dan dienen als opmaat van een scholingsprogramma. 

Doel van deze studie
Het ontwikkelen en valideren van Kennismonitoren die vrij diepgaand de actuele kennis bij zorgprofessionals toetst. Op drie gebieden is dit noodzakelijk, leidend tot drie Monitoren, namelijk: 

  • Kennismonitor Dementie Intramuraal: die zich richt op de benodigde kennis van verzorgenden in verpleeghuizen om competent zorg te kunnen leveren aan bewoners met dementie.
  • Kennismonitor Dementie Thuis: die zich richt op benodigde kennis van verzorgenden in de eerste lijn om competent zorg te kunnen leveren aan mensen met cognitieve problemen (al dan niet ten gevolge van dementie).
  • Kennismonitor Kwetsbaarheid: die zich richt op benodigde kennis van verpleegkundigen in het ziekenhuis om kwetsbare patiënten te herkennen en hen optimale zorg te kunnen bieden die gericht is op het voorkomen van functieverlies.

Methode 
De Monitoren worden ontwikkeld door middel van literatuurstudie en vervolgens de Delphi Methode. De onderzoekers maken een concept vragenlijst en leggen die een panel van experts voor. Het panel is multidisciplinair samengesteld door experts die vanuit verschillende invalshoeken kijk op de materie hebben. Per vraag, per onderdeel en per gehele vragenlijst wordt de mening van de expert gevraagd met betrekking tot relevantie, inhoud, eenduidigheid en volledigheid. Bij een consensus van 80% of meer kán een vraag geaccepteerd worden. Meerdere rondes kunnen nodig zijn om consensus te bereiken.
Daarna vindt onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid plaats en statistisch onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten.

Fase van onderzoek
De Kennismonitor Dementie Intramuraal is ontwikkeld en deels gevalideerd. Momenteel worden aanvullende statistische analyses uitgevoerd op basis van de resultaten van een grote groep verzorgenden (n=1200).
De Kennismonitor Dementie Dementie Thuis is ontwikkeld en deels gevalideerd. De dataverzameling voor analyses met een grote steekproef loopt. 
De Kennismonitor Kwetsbaarheid is in ontwikkeling. 

Wie voert het uit?
dr. Deliane van Vliet, onderzoeker UKON

Begeleiding
dr. Anke persoon, onderzoeker en coördinator UKON,
 Anke.Persoon@radboudumc.nl  
prof. dr. Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden in de langdurige zorg, UKON, Debby.Gerritsen@radboudumc.nl 

Financiering
Ideon Dementie Professionals