Interventies bij probleemgedrag

terug naar de homepage Probleemgedrag

Probleemgedrag, zoals agressie, apathie of rusteloosheid, komt in verpleeghuizen vaak voor en is belastend voor zowel de bewoner zelf als voor verzorgenden en familieleden.
Er zijn diverse richtlijnen om dit gedrag aan te pakken. Maar die blijken in de praktijk moeilijk toepasbaar te zijn, waardoor toch weer teruggegrepen wordt naar medicijnen en vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze maatregelen en medicijnen zijn echter niet altijd effectief en kennen vele vervelende bijwerkingen.

Op deze pagina treft u daarom zes interventies aan die toe te passen zijn als er sprake is van probleemgedrag. Het betreft interventies die binnen het UKON ontwikkeld of geëvalueerd zijn.

Veel inspiratie toegewenst!
 

GRIP

GRIP (Grip op probleemgedrag) is een methode om probleemgedrag van oudere mensen met dementie in het verpleeghuis op een systematische wijze te benaderen. De aanpak is multidisciplinair van aard. Het team wordt ondersteund om op gestructureerde en procesmatige wijze het probleem aan te pakken. Daarbij worden de volgende vier stappen doorlopen: signaleren, analyseren, behandelen en evalueren. GRIP biedt het zorgteam (incl. behandelaars) een heldere taakverdeling en gestandaardiseerde werkbladen.  Lees meer ...

TENSE


TENSE (Training and Educating Nurses Effectively) is een traning van verzorgenden in het methodisch omgaan met probleemgedrag van ouderen mensen met dementie. Door middel van een methodische analyse worden individuele situaties van bewoners doorgelicht. De verwachting is dat door middel van deze training het welzijn van de bewoners gestimuleerd wordt en dat bij verzorgenden werklast en burnout verminderen.  Lees meer ...

DCM

 

DCM (Dementia Care Mapping) is een methode die zich richt op het verbeteren van de zeer complexe zorg aan mensen met dementie. Het is gebaseerd op de principes van persoonsgerichte zorg en beoogt het verminderen van probleemgedrag. DCM focust op de kwaliteit van het contact tussen de zorgverleners en de oudere. Bij DCM worden medewerkers en bewoners in de huiskamers op een gestructureerde manier geobserveerd, waarna deze informatie wordt teruggeven aan de teamleden. DCM beoogt ook de werkstress van verzorgenden te verminderen.  Lees meer ...

 

Video-

feedback

Thuis

 

Video feedback thuis wordt gebruikt om het contact tussen de mens met dementie en zijn of haar mantelzorger te optimaliseren en wordt met name ingezet bij probleemgedrag. De communicatie wordt tenslotte vaak moeilijk door het cognitieve verval bij de persoon met dementie. Geslaagde communicatie vormt het uitgangspunt van de interventie. Aan de hand van video-opnames van een contactmoment met de mantelzorger wordt de communicatie geanalyseerd. De methode kenmerkt zich door het positief bekrachtigen van het gedrag van de mantelzorger.  Lees meer ...

DOEN BIJ DEPRESSIE

Doen bij Depressie is een een multidisciplinair zorgprogramma voor de opsporing en behandeling van depressieve klachten en depressie voor mensen
woonachtig in zorginstellingen. De interventies bestaan uit een dagprogramma, plezierige activiteiten, dierbare herinneringen, mediatieve training en als dit alles niet aanslaat medicamenteuze behandeling. Hoewel niet speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie, is het programma ook bescheiden effectief gebleken voor deze groep bewoners. Lees meer ...

PROPER

 

PROPER (PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nuRsing home patients with dementia) is een gestructureerde medicatiebeoordeling om de farmacologische zorg aan bewoners in het verpleeghuis te optimaliseren. Het is een halfjaarlijks review door arts, apother en de eerstverantwoordelijke verzorgende. De verwachting is dat bijwerkingen en probleemgedrag verminderen en de kwaliteit van leven van de bewoner verbetert.
Lees meer ...

Draaiboek passend gebruik antipsychotica


Draaiboek passend gebruik antipsychotica wil de wetenschappelijke inzichten over terughoudendheid van het gebruik van antipsychotica bij probleemgedrag bij mensen met dementie onder begeleiding praktisch en landelijk toepasbaar maken voor de Nederlandse praktijk en deze daarin te implementeren, door middel van een te ontwikkelen Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica. Hierbij wordt de nadruk gelegd op enerzijds het medisch leiderschap van de specialist ouderengeneeskunde en anderzijds het betrekken van verpleeghuisbewoners en/of hun naasten. Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica. Lees meer ...