Actueel

Bij zorggroep Maas & Waal wordt intensief samengewerkt om wetenschap naar de werkvloer te brengen. "Implementatie is een kwestie van continue aandacht en een lange adem."

29-04-2021

Aandacht voor implementatie

Op de afdeling Geriatrische Revalidatie van zorggroep Maas & Waal (zMW) zijn in 2016, naar aanleiding van een afstudeeronderzoek van Nurse Practitioner Sireen Hendriks Franssen, aanbevelingen gedaan over de behandeling en begeleiding van cliënten met een delier. Een enthousiast team van verzorgenden, medici en paramedici is hier vervolgens mee aan de slag gegaan. Bij iedere nieuwe cliënt werd het risico op delier in kaart gebracht en was er aandacht voor medicatie en dagstructuur. Met deze werkwijze werd een delier eerder gesignaleerd en doeltreffend behandeld.

Implementeren op de agenda

Om dit een breder vervolg te geven nam Trees Boerakker, verzorgende en lid van de zMW UKON-commissie, als kartrekker plaats in het UKON-expertteam delier. Het doel daarvan is om samen met andere UKON-organisaties ervaringen uit te wisselen en te komen tot aanbevelingen voor de praktijk.

Fysiotherapeut Frank van Kuppeveld nam als voorzitter van de zMW UKON-commissie in 2020 deel aan de UKON-werkgroep Implementatie om het onderwerp ‘implementeren’ in bredere zin op de agenda te zetten. Deze groep ging na hoe verschillende UKON-organisaties hiermee omgaan: wat zijn succesfactoren en valkuilen bij implementatie? Recent is deze werkgroep met een aantal aanbevelingen gekomen.  

Frank van Kuppeveld - fysiotherapeut en stuurgroeplid zorggroep Maas & Waal

Frank van Kuppeveld - fysiotherapeut en stuurgroeplid zorggroep Maas & Waal

Waar staan we nu?

Trees Boerakker: “Het expertteam komt dit jaar met aanbevelingen voor de implementatie met betrekking tot delier. Doelstelling is om de aandacht voor delier te verankeren in de dagelijkse zorg. Zo kunnen symptomen tijdig gesignaleerd en behandeld worden. De afdeling Kwaliteit en Innovatie van zMW heeft een zogenaamde snelkaart gemaakt waarin op systematische wijze informatie over het onderwerp wordt gedeeld.”

Frank van Kuppeveld: “De werkgroep Implementatie heeft aanbevelingen gedaan voor de UKON-stuurgroep. Deze zullen onder andere leiden tot de opzet van een UKON-breed expertteam van waaruit implementatie in brede zin, dus voor verschillende onderwerpen, verder opgezet en begeleid wordt.”

Bestuur en managementteam van zMW hebben met de zMW UKON-commissie afgesproken intensief samen te werken om wetenschap naar de werkvloer te brengen. Implementatie is een kwestie van continue aandacht en een lange adem.