ZWS-1 (CareWell - primary care program)

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Franca Ruikes 
Franca Ruikes 

interview ZWS met 
Prof.dr. R. Koopmans

ZWS-1 Zorg- en WelzijnsStandaard voor de kwetsbare ouderen in de eerstelijn - CareWell - primary care program

Inleiding en doelstelling
Door de dubbele vergrijzing - toename van het aantal ouderen met een toegenomen leeftijdsverwachting - neemt de druk op de gezondheidszorg van het aantal (kwetsbare) ouderen met complexe en talrijke gezondheidsgerelateerde problemen snel toe. Dit vraagt om een transitie in de eerstelijnszorg, waarin coördinatie van zorg en integratie van medische-, zorg- en welzijnsvraagstukken centraal moet komen te staan.  
ZWS-1 is een complexe interventie, welke zich richt op herstel en/of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van thuiswonende kwetsbare ouderen. De interventie bestaat uit de volgende componenten: a. het werken met een proactief en integraal zorgplan afgestemd op de zorgvragen en behoeften van de oudere, b. minimaal tweejaarlijks multidisciplinair overleg tussen de huisarts, wijkverpleegkundige / praktijkondersteuner, ouderenwelzijnswerker en specialist ouderengeneeskunde, waarin de zorgplannen worden besproken en zo nodig aangepast, c. casemanagement en d. minimaal jaarlijks een medicatiereview. Ondersteunend zijn handreikingen voor de multidisciplinaire aanpak van geriatrische reuzen en het anticiperend medisch beleid opgesteld, alsook werkafspraken voor een goede transfer tussen eerste- en tweedelijn.
 
Methode
De ZWS-1 studie bestaat uit twee delen.
Een (kosten-)effectiviteitsstudie onderzoekt in een cluster-gecontroleerde setting het effect van ZWS-1 op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van thuiswonende kwetsbare ouderen en de doelmatigheid van het leveren van zorg volgens ZWS-1. Aan deze studie nemen 12 huisartsenpraktijken in en rond Nijmegen deel: zes interventiepraktijken leveren gedurende 12 maanden zorg volgens de ZWS-1, zes controlepraktijken leveren ‘usual care’. Per praktijk worden 50 kwetsbare 70-plussers geïncludeerd aan de hand van de EasyCare-TOS, een twee-traps screeningsmodel. Er vindt een voor- en nameting plaats met een gestructureerde vragenlijst, welke door een wijkverpleegkundige (of praktijkondersteuner) bij de ouderen thuis wordt afgenomen.
Naast de (kosten-)effectiviteit wordt een uitgebreide procesevaluatie uitgevoerd bij de interventiepraktijken. Hierbij staan drie vragen centraal: (1) in welke mate is ZWS-1 geïmplementeerd zoals beoogd; (2) hoe ervaren ouderen en professionals deze manier van werken; (3) wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie?
 
Fase van onderzoek en resultaten
De nameting van ZWS-1 is per 01-01-2013 afgerond en de uitkomsten zullen in 2015 naar verwachting gepubliceerd gaan worden.
 

Wie voert het uit?
Onderzoeker

  • (Kosten-)effectiviteitstudie en procesevaluatie: Drs. Franca Ruikes, huisarts Universitair Gezondheidscentrum Heyendael en junior-onderzoeker, Franca.Ruikes@radboudumc.nl
Promotoren: Prof. dr. R. Koopmans
Copromotoren: dr. S. Zuidema, dr. H. Schers

Oudmedewerker: mevr. Antoinette Meys, opleidingskundige en junior-onderzoeker

Financiering
De ontwikkeling en wetenschappelijke evaluatie van ZWS-1 worden gefinancierd door ZonMW.
De uitvoering wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars CZ en VGZ en de gemeente Nijmegen.